Policys

Kvalitetspolicy

Uddevalla Entreprenad samordnar våra kunders entreprenaduppdrag, förmedlar kontakterna med alla inblandade aktörer och ser till att uppdragen genomförs i rätt tid.
Våra uppdrag utförs med hög kvalitet med hjälp av kompetent och flexibel personal och med maskiner i toppskick.
Vi skall uppfylla våra kunders krav och ständigt förbättra verksamheten genom ett aktivt kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Uddevalla Entreprenad skall i sin entreprenadverksamhet och vid uthyrning av maskiner verka för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel och andra resurser ska vara optimal och miljömässig. Medarbetare utbildas och hålls informerade så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete. I och med vår krossverksamhet på b.la avfallsanläggningar finns livscykelperspektivet alltid med i verksamheten och med det en strävan att hålla en så hög sorteringsgrad som möjligt i hela verksamheten.
Alla våra medarbetare ska förfoga över kunskap och medel för att förebygga miljöincidenter och visar beredskap och handlingskraft ifall en olycka inträffa.

Vi skall genom vårt ledningssystemarbete ständigt förbättra verksamheten och följa tillämpliga legala och andra miljökrav som företaget berörs av.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön hos Uddevalla Entreprenad AB skall utvecklas till att förebygga ohälsa genom

  • att arbetstagarna är informerade om de arbetsmiljöregler och hälsorisker som finns i branschen
  • att genom hälsokontroller och bevakning av sjukskrivning (förebygga) minimera frånvaro
  • att vid olyckor och tillbud i arbetet kartlägga orsaker och vidta åtgärder för att de inte skall upprepas
  • att arbetstagarna löpande skall rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsmiljöansvarig
  • att i verksamheten hantera arbetsmiljövänliga produktalternativ
  • att kontinuerligt övervaka stressnivån och inleda åtgärder för att främja en hälsosam arbetsbelastning.
  • att inte tillåta kränkande särbehandlingar och följer interna rutiner
  • att alla medarbetaren ska känna till vilken stöd och hjälp de kan få av sin arbetsgivare vid arbetsrelaterad sjukdom och vid rehabiliteringsbehov för att underlätta återgång i arbete
Snabbanslutning